تاثیر چمن فوتبال در تماشای بازی ها

علوم باغبانی به عنوان یک رشته علمی وعملی ارتباط گسترده ای با علوم گوناگون دیگر نظیر زیست شناسی بیوشیمی ،شیمی آلی وگیاهشناسی و… دارد.

ارتباط باغبانی با رشته تربیت بدنی در نگاه اول ممکن است بسیار سطحی  واندک به نظر برسد اما حقیقت این است که این دو رشته هر چند به دو شاخه متفاوت علوم زیستی یعنی جانوری وگیاهی مربوط می شوند و از لحاظ علمی جدا از هم در نظر گرفته می شوند اما ازنظر عملی ارتباطا ت مهمی دارند.

آیا تاکنون که یک مسابقه فوتبال تماشا کرده اید هرگز به این نکته توجه کرده اید که آنچه باعث بهبودی روند بازی وزیباتر وجذاب تر شدن یک مسابقه فوتبال می شود چمن زیر پای بازیکنان است؟

آیا تا به حال به این موضوع که چه متخصصانی در پشت صحنه یک مسابقه می کوشند تا چمنی یک دست وزیبا برای تلاش بازیکنان مهیا شود توجه کرده اید.

بدون شک این منطقه فقط در مورد فوتبال وجود ندارد مسابقات هاکی ،تنیس و فوتبال آمریکایی نیز روی چمن برگزار میشوند.

البته باید توجه داشت که چمن مصنوعی فقط برای زیبایی طراحی نشده چنانکه در این نوشته خواهیم دید چمن اگر از نوع مناسب انتخاب  نشود  بدون شک باعث افزایش مصدومیت های بازیکنان می شود ودر حقیقت چمن مناسب وقابل ارتجاع صدمات وارد به بازیکنان را نیز کاهش می دهد.

ما در این نوشته سعی نداریم تا به شکل تخصصی واردمباحث مربوط به کاشت ،داشت ونگهداری چمن شویم هدف ما از این نوشته نشان دادن این موضوع است  که چمن مناسب وتهیه و نگهداری آن چه نقش مهمی در برگزاری مسابقات ورزشی می تواند داشته باشد یا به عبارت  درست تر نقش متخصصین باغبانی در تربیت بدنی

 

– یک چمن خوب چه خصوصیاتی دارد :

در کیفیت چمن عوامل مختلف دخالت دارند که به اختصار به مهم ترین آن ها پرداخته می شود.

۱-  تراکم: عبارت است از تعداد شاخساره یا پنجه ها ( اندام های هوایی) در واحد سطح که با توجه به خصوصیات ‍‍‍ژنتیکی و محیطی  تغییر می کند.

۲-  بافت : چمن هابه دودسته باریک برگ وپهن برگ تقسیم می شوند و بافت چمن به این نکته مربوط استهرچه تراکم بیشتر باشد طبعا برگ آن باریک تر خواهد بود.

۳-    یکنواختی: ظاهر چمن ها در این خصوصیت تابع عواملی چون بافت ،تراکم ،گونه و قابلیت پاخوری چمن است.

۴-  رنگ : رنگ چمن بستگی به خصوصیات ژنتیکی ورقم دارد هرچند تحت تاثیر برخی عوامل نظیر کمبود مواد غذایی وچیدن نامناسب قرار می گیرد.

۵-    عادت رشدی : شاخساره چمن به سه روش پنجه زنی ،ریزوم و استولون توسعه می یابد.

۶-    نرمی سطح بالای چمن: این ویژگی در قابلیت بازی چمن وسرعت توپ موثر است و نقش مهمی در مسابقات ورزشی دارد.

۷-    اسنحکام :مقاومت به فشار را استحکام می گویند و این فاکتور در چمن های زمین های ورزشی مهم است.

۸-  قابلیت ارتجاع : عبارت است از ویژگی برگشت پذیری به حالت اولیه پس از رفع نیروی وارد ه این عامل در چمن هایی که رفت وآمد و فعالیت های ورزشی روی آن ها صورت می گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۹-  برگشت پذیری یا جهندگی : عبارت است از ظرفیت تحمل ضربه وشوک بدون تغییر ظاهر چمن . این ویژگی در واقع توسط توانایی تحمل شاخساره های جانبی و برگ ها پدید می اید و در زمین های فوتبال عامل مهمی در کاهش صدمه دیدگی بازیکنان است.

۱۰-طراوت وشادابی : این ویژگی رابطه مستقیم با طراوت دارد.

۱۱-باز سازی: توانایی تولید پس از صدمه در اثر ضربه ، بیماری و… را بازسازی وبهبود می گویند این ویژگی شدیدا تحت تاثیر دو عامل است الف) شرایط ژنتیکی : ساختار وراثتی گیاه در ترمیم آسیب واردهدر اثر عوامل محیطی اهمیت دارد   ب)شرایط محیطی : دمای  نامناسب ، خاک سمی و الوده،نور نامناسب ، کود وخاک فشرده.

به این ترتیب چنانکه مشاهده شد از موارد بالا در زمین های ورزشی جهندگی ،قابلیت ارتجاع ،نرمی سطح بالایی چمن و توانایی باز سازی چمن بسیار مهم است در ادامه به بررسی موارد مهم در نگهداری چمن های ورزشی می پردازیم.